Financat

Financat

  • Raportet e Auditorit – 2014, 2015, 2016

    Pasqyrat Financiare Vjetore dhe Raportet e Auditorëve të pavarur për vitet 2014, 2015, 2016. NISMA_Raporti i Auditimit _2014 NISMA_Raporti i Auditimit_2015 NISMA_Raporti i Auditimit_2016

  • RAPORTI FINANCIAR PER ZGJEDHJET LOKALE – 2017

    NISMA Socialdemokrate publikon Raportet Financiare për zgjedhjet lokale të vitit 2017. NISMA ashtu si edhe subjektet tjera parlamentare në Republikën e Kosovës financohet nga Buxheti...

  • RAPORTET FINANCIARE – NISMA – 2014, 2015, 2016

    NISMA Socialdemokrate publikon Raportet Financiare të vitit 2014, 2015 dhe 2016. NISMA ashtu si edhe subjektet tjera parlamentare në Republikën e Kosovës financohet nga Buxheti...